80%

آموزش کامل SPSS از ساده تا پیشرفته

التصنيف:
موجود در انبار

$

با مشاهده این کورس آموزشی قدم به قدم استفاده از همه امکانات و ابزارها و دستورات SPSS را یاد گرفته و همراه با مدرس دوره از ساده تا پیشرفته تجربه و تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : SPSS Masterclass: Learn SPSS From Scratch to Advanced

سرفصل ها :

معرفی :
مقدمه: مربی خود را بشناسید
دانلود و نصب SPSS:
دانلود و نصب IBM SPSS Statistics 24 در ویندوز
دانلود بسته Grad SPSS: نسخه دانشجویی
چگونه پاسخ سوالات خود را سریع دریافت کنیم؟
مجموعه داده ها و منابع:
مجموعه داده ها، PPT و منابع را تمرین کنید
منابع و مطالب بیشتر در مورد روش:
مقالات روش کمی
فلسفه تحقیق
مقالات پژوهشی با ایده های جذاب
مبانی مفهومی آمار:
آمار: تعریف و انواع
آمار پارامتریک در مقابل آمار غیرپارامتری: مفروضات
مبانی آمار
2 سوال
ورود داده ها: آموزش وارد کردن داده ها در SPSS:
مفهوم سازی متغیرها: IV، DV، کنترل، مدیران و متغیرهای میانجی
نوع متغیر عددی: تعیین نام، عرض، اعشار و برچسب برای متغیرها
نوع متغیر: کاما و نقطه
نوع متغیر: نماد علمی
نوع متغیر: مهرهای تاریخ و زمان
نوع متغیر: دلار
نوع متغیر: ارز سفارشی
نوع متغیر: رشته
نوع متغیر: عددی محدود
تعریف ارزش ها و برچسب ها
تعریف مقادیر گمشده: مقادیر گسسته، محدوده و سیستم از دست رفته
تنظیم ستون ها و تراز
تعریف معیارها: مقیاس های اندازه گیری
کار با انواع فایل در SPSS:
انواع فایل های داده در آمار SPSS
باز کردن فایل داده اکسل در SPSS
باز کردن نوع فایل جدا شده با کاما یا CSV در SPSS
تبدیل داده در SPSS: RECODE و سایر توابع تبدیل:
مجموعه داده ها و منابع: تابع RECODE
تابع متغیر محاسبه: چیست و چه کاری می تواند برای ما انجام دهد؟
محاسبه مجموع با استفاده از تابع COMPUTE
تمرین: COMPUTE را با استفاده از IF امتحان کنید
راه حل تمرین: با استفاده از IF محاسبه کنید
تابع RECODE: چرا متغیر را دوباره کدگذاری کنیم؟
چرا ما دو تابع RECODE داریم؟
چگونه در SPSS RECODE INTO DIFFERENT VARIABLE انجام دهیم؟
محاسبه مجموع پس از RECODE
کدگذاری مجدد به همان متغیر
آمار توصیفی با استفاده از SPSS:
تنظیم داده ها برای تجزیه و تحلیل توصیفی
انواع آمار توصیفی
آشنایی با سه تب توصیفی مختلف در SPSS
محاسبه فرکانس ها
تجزیه و تحلیل توصیفی با استفاده از Crosstab
معیارهای گرایش مرکزی: میانگین، میانه، حالت – مفهوم و موارد استفاده
محاسبه و تفسیر میانگین، میانه و حالت
تأیید حالت با فرکانس ها
Explore Option: Calculating Grouped Descriptives
گزینه کاوش: تفسیر میانگین گروهی و فاصله اطمینان 95 درصد از میانگین
5% بریده شده میانگین: مفهوم، استفاده و تفسیر
کاوش: میانه، انحراف استاندارد، واریانس، حداقل، حداکثر، و محدوده
ربع ها و محدوده بین ربع با استفاده از گزینه Explore
چولگی و کورتوز: مبانی توضیح داده شده است
محاسبه و تفسیر سطح اهمیت چولگی
Kurtosis: محاسبه، تفسیر و درک سطح اهمیت
خطای استاندارد میانگین: مفهوم، محاسبه و تفسیر
آزمون t نمونه مستقل: مقایسه میانگین دو گروه مستقل:
T-test نمونه مستقل: تعریف گزینه های ورودی
آزمون t نمونه مستقل: تفسیر خروجی توصیفی (میانگین، SD، SE)
آزمون t نمونه مستقل: تفسیر آزمون لوین، t، p، SE و 95% CI
نوشتن سبک APA برای آزمون تی نمونه مستقل
آزمون t نمونه زوجی: مقایسه تفاوت بین دو گروه همبسته به معنی:
چه زمانی از آزمون تی زوجی استفاده کنیم؟
محاسبه آزمون t نمونه زوجی در SPSS
تفسیر خروجی آزمون t نمونه جفتی
نوشتن APA Style برای آزمون تی نمونه جفتی
ANOVA یک طرفه: مقایسه تفاوت بین بیش از دو گروه:
چه زمانی از ANOVA یک طرفه استفاده کنیم؟
محاسبه ANOVA یک طرفه در SPSS
تفسیر خروجی ANOVA: آمار توصیفی
خروجی تفسیر: جدول خلاصه ANOVA
انجام آنالیز تعقیبی در آزمون آنالیز واریانس: همگنی واریانس و آزمون تعقیبی
تجزیه و تحلیل روند و نمودار میانگین در ANOVA
تجزیه و تحلیل کنتراست در ANOVA
رگرسیون خطی: تحلیل علت و معلولی One IV در یک DV:
رگرسیون چیست؟
زمان استفاده از رگرسیون خطی در مقابل. رگرسیون چندگانه؟
تعریف گزینه های ورودی SPSS برای رگرسیون خطی
تفسیر خروجی رگرسیون خطی: متغیرها و خلاصه مدل
تفسیر خروجی رگرسیون خطی: ثابت، B، بتا، SE و t
رگرسیون چندگانه: اثر علی بسیاری از IV ها در یک DV:
رگرسیون چندگانه چیست؟
مفروضات رگرسیون چندگانه: خطی و تست خطی بودن در SPSS
مفروضات 2: استقلال خطا/عدم همبستگی و تست خودکار در SPSS
مفروضات 3: همسانی خطاها و آزمایش آن در SPSS
مفروضات 4: نرمال بودن چند متغیره و آزمایش آن در SPSS
مفروضات 5: چند خطی بودن و آزمایش آن در SPSS
انتخاب روش رگرسیون چندگانه: روش را وارد کنید
انتخاب روش رگرسیون چندگانه: روش انتخاب گام به گام و رو به جلو
انتخاب یک روش رگرسیون چندگانه: روش حذف به عقب
اجرای گام به گام و روش انتخاب رو به جلو رگرسیون در SPSS
انتخاب روش رگرسیون چندگانه: روش حذف
تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی:
تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چیست و چه زمانی باید از آن استفاده کرد؟
تنظیم داده ها و تعریف مدل در رگرسیون سلسله مراتبی
پالایش مدل و تشخیص چند خطی بودن از طریق ماتریس همبستگی
رام کردن داده های بد: استفاده از مقادیر بتا، مجذور R و p برای اصلاح بیشتر مدل
تفسیر خروجی رگرسیون سلسله مراتبی
تحلیل عاملی اکتشافی:
تحلیل عاملی چیست؟
درک متغیرهای پنهان و شاخص ها در FA
نمونه تحقیقات با استفاده از FA در علوم اجتماعی و مهندسی
خاستگاه تاریخی FA و کاربرد آن در ساخت و ساز آزمایشی
تحلیل عاملی اکتشافی در مقابل تحلیل عاملی تأییدی (EFA در مقابل CFA)
تنظیم داده ها برای تحلیل عاملی
درک “متغیر انتخاب”
توصیفی تک متغیره و راه حل های اولیه: توصیفی
ماتریس همبستگی: ضرایب، اهمیت، تعیین کننده، KMO و بارتلت
درک معکوس، بازتولید شده، ضد تصویر
روش استخراج: تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی
روش استخراج: فاکتورینگ محوری اصلی
روش استخراج: برآورد حداکثر احتمال
انتخاب ماتریس همبستگی در مقابل کوواریانس برای تحلیل عاملی
تفسیر ماتریس همبستگی و راه حل عامل چرخش نشده
تعیین تعداد عوامل: Scree Plot در مقابل معیار ارزش ویژه Kaiser
چرخش فاکتور: چیست و چرا انجام شده است؟
روش های چرخش: Varimax، Quartimax، Equamax، Direct Oblimin، Promax
محاسبه امتیازهای عامل: رگرسیون، بارتلت، اندرسون-روبین
ماتریس ضریب امتیاز عاملی
تجزیه و تحلیل ارزش از دست رفته: فهرست، دو به دو، جایگزین با میانگین
مرتب سازی بر اساس اندازه و حذف ضرایب کوچکتر
پروژه در تحلیل عاملی قسمت 1: شناسایی ابعاد شخصیت
پروژه در تحلیل عاملی قسمت 2: شناسایی ابعاد شخصیت
پروژه در تحلیل عاملی قسمت 3: شناسایی ابعاد شخصیت
پروژه در تحلیل عاملی قسمت 4: نامگذاری عوامل
پروژه در تحلیل عاملی قسمت 5: تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان عوامل
پروژه در تحلیل عاملی قسمت 6: ارائه نتایج در سبک APA
آزمون Chi-Square :
تست Chi Square: مقدمه و زمان استفاده از تست Chi-Square؟
مفروضات آزمون کای دو
فرمول محاسبه آزمون Chi-Square
تنظیم داده ها برای محاسبه Chi-Square با استفاده از گزینه Crosstabs
آزمون فرضیات آزمون Chi-Square با استفاده از گزینه Crosstabs
تفسیر خروجی آزمون Chi-Square و گزارش سبک APA
میدان چی یک طرفه: چه زمانی استفاده کنیم و چه تفاوتی با میدان چی دو طرفه دارد؟
تنظیم داده ها برای تست یک طرفه Chi Square
موارد وزن، محاسبه، تفسیر و نوشتن APA برای میدان چی یک طرفه
مجموعه داده ها را برای مربع چی یک طرفه تمرین کنید
تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان:
مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان
قابلیت اطمینان چیست؟
مدل‌های انعکاسی در مقابل شکل‌دهنده مقیاس
آیا باید پایایی آلفای کرونباخ یا ترکیبی را گزارش کنیم؟
نوع قابلیت اطمینان: قابلیت اطمینان تست-آزمایش مجدد
نوع پایایی: فرم موازی
نوع قابلیت اطمینان: قابلیت اطمینان سازگاری داخلی
درک آلفای کرونباخ
مفروضات آلفای کرونباخ
فرمول آلفای کرونباخ
محدوده آلفای کرونباخ
محاسبه قابلیت اطمینان: درک مقیاس در صورت حذف یک مورد
خلاصه پردازش پرونده تفسیری و ضریب آلفا
بهبود قابلیت اطمینان یک مقیاس: تشخیص مقادیر گمشده
بهبود قابلیت اطمینان: تشخیص میانگین و واریانس مقیاس
بهبود قابلیت اطمینان: تشخیص همبستگی آیتم-کل
بهبود قابلیت اطمینان: حذف موارد مبهم و زائد
شاخص تبعیض آیتم
ارائه گرافیکی و تجسم داده ها در SPSS:
نمودارها و تجسم داده ها در SPSS: مقدمه
کدام نمودار برای من مناسب است: قوانین ایجاد نمودارها قسمت 1
کدام نمودار برای من مناسب است: قوانین ایجاد نمودارها قسمت 2
ایجاد نمودار نواری در SPSS
چگونه رنگ پس زمینه نمودار نوار را در SPSS تغییر دهیم؟
چگونه رنگ و الگوی میله ها را در نمودار نواری تغییر دهیم؟
چگونه عرض میله ها را در نمودار نواری تنظیم کنیم؟
چگونه می توان محورهای X و Y نمودار نوار را در SPSS تغییر نام داد؟
درک نوارهای خطا روی نمودار نوار: چه، چرا و چگونه؟
چگونه نمودارهای نواری را با نوارهای خطا در SPSS ایجاد کنیم؟
چگونه از ضرب کننده ها (خطای استاندارد و انحراف استاندارد) در نمودارهای نواری استفاده کنیم؟
ایجاد نمودارهای نوار خوشه ای در SPSS
نمودار دایره ای: درک و تنظیم مجموعه داده
نمودارهای پای در مقابل نمودار نواری: چه زمانی از Pie در مقابل. نمودار میله ای؟
نحوه ایجاد نمودار دایره ای در SPSS
نمودار پای: چگونه رنگ پای را تغییر دهیم؟
نمودار دایره ای: چگونه برش ها را ادغام کنیم؟
رگرسیون لجستیک:
1. رگرسیون لجستیک چیست؟
2. درک مدل رگرسیون لجستیک
3. درک و مدل رگرسیون لجستیک: شکل، منطق و احتمالات
4. درک معادله رگرسیون لجستیک
5. الزامات برای تحلیل رگرسیون لجستیک
6. مفروضات رگرسیون لجستیک
7. مفهوم نسبت های فرد (به طور خلاصه)
8. تنظیم داده ها و درک فایل داده
9. نحوه کدگذاری متغیر وابسته باینری در رگرسیون لجستیک
10. درک گزینه بلوک و گزینه تعامل
11. انتخاب «روش» و کدگذاری متغیر طبقه‌بندی به عنوان متغیر «ساختگی»
12. درک گزینه ذخیره: احتمالات پیش بینی شده و عضویت در گروه
13. درک گزینه Save: Influence – Cook’s Distance & DFBeta Options
14. درک Save: Residuals – Standardized
15. درک گزینه طبقه بندی پلات
16. درک Hosmer-Lemeshow خوبی گزینه تست تناسب
17. درک موردی فهرست باقیمانده
درک همبستگی گزینه برآورد
درک گزینه “تاریخچه تکرار”.
درک گزینه “CI for Exp(B)”.
از جمله ثابت در مدل
درک “دسته بندی Cutoff .5 & Bootstrapping”
خروجی: درک خلاصه پردازش پرونده و کدگذاری متغیر ساختگی
خروجی: درک بلوک 0 در مقابل سایر بلوک ها و تاریخچه تکرار
خروجی: درک -2 Log Likelihood & R مربع (Cox n Snell, Negelkerke)
خروجی: درک جدول طبقه بندی (حساسیت و ویژگی)
خروجی: متغیرها در معادله – تفسیر مدل پایه
خروجی: جدول Hosmer-Lemeshow و Contingency برای مدل پایه
خروجی: تفسیر تست Hosmer-Lemeshow برای مدل پیش فرض
خروجی: تفسیر متغیرها در معادله برای مدل پیش فرض
خروجی: تفسیر تست والد برای مدل پیش فرض
نسبت‌های فرد (در عمق): بخش 1 – مبانی، مشتق و محاسبه
نسبت‌های فرد (در عمق): بخش 2 – محاسبه شانس ابتلا به سرطان ریه با سیگار کشیدن
تفسیر نسبت های فرد در متغیرها در جدول معادله
تفسیر جدول همبستگی و درک چند خطی
طرح طبقه بندی: تفسیر و کاربرد
تفسیر فهرست بندی خروجی باقیمانده به صورت موردی
تفسیر احتمالات پیش بینی شده و عضویت در گروه
تفسیر فاصله کوک و DFBeta
تفسیر خروجی تست Omnibus
تشریح مربع های شبه R: – 2Log Likelihood، Cox & Snell و Negelkerke
نوشتن معادله نهایی رگرسیون لجستیک به صورت دستی
ارائه جدول و نتایج به سبک APA
تجزیه و تحلیل تعدیل و میانجیگری با استفاده از ماکرو PROCESS:
مقدمه ای بر تحلیل میانجیگری و اعتدال
داده ها، PPT و منابع
درک تحلیل اعتدال و مدل رگرسیون آن – I
درک تحلیل اعتدال و مدل رگرسیون آن – II
معادله آماری اعتدال
درک میانجیگری: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل
درک تفاوت بین اعتدال و میانجیگری
دانلود و نصب ماکرو فرآیندی
نمونه هایی از تعدیل: داستان Infosys و Uber
میانجیگری چیست: درک مدل میانجیگری
میانجیگری کامل n جزئی چیست؟
درک اثرات مستقیم غیر مستقیم و کل
تست سوبل چیست؟
تا حدی استاندارد شده در مقابل اثرات غیرمستقیم کاملاً استاندارد شده
درک نسبت های اثر غیرمستقیم: غیر مستقیم به کل در مقابل غیر مستقیم به مستقیم
نسبت واریانس توضیح داده شده با اثر غیرمستقیم چیست؟
تجزیه و تحلیل تعدیل: مجموعه داده ها و توسعه فرضیه
درک اعداد مدل
تعدیل: متغیرها، بوت استرپینگ، متغیرهای کمکی، گرداننده پیشنهادی W,Z,V,Q
Moderation> Options: Mean Center for Products
تعدیل> گزینه‌ها: ناهمگونی سازگار SE، OLS/ML CI، نمودار داده
اعتدال> تهویه: جانسون-نیمن
اعتدال: چند طبقه ای
برخورد با نام های بلند
توضیح خروجی تحلیل اعتدال
ترسیم افکت Moderation در SPSS و Excel
APA Style Presentation of Moderation Effect، نمودار و جدول
مدل مفهومی میانجیگری: آیا گلوکز تأثیر دیابت را واسطه می کند؟
بررسی مناسب بودن داده ها برای تحلیل میانجیگری
میانجیگری: M-Variables، Model Number، Bootstrap Sample و Covariates
میانجی> گزینه ها: فاصله اطمینان OLS/ML و اندازه اثر
میانجی> گزینه: تست سوبل
میانجی> گزینه ها: مدل اثر کل، مقایسه اثر غیر مستقیم، چاپ مدل Cov
میانجیگری: نامهای شرطی، چند طبقه ای و بلند
میانجی> خروجی: درک خروجی ماتریس کوواریانس
توضیح خروجی میانجیگری – بخش 1
توضیح خروجی میانجیگری – قسمت 2
توضیح خروجی میانجیگری – قسمت 3
خروجی میانجیگری: اثرات غیرمستقیم جزئی و کاملاً استاندارد شده
خروجی میانجی: نسبت اثر غیر مستقیم به کل و اثر غیر مستقیم به مستقیم
خروجی میانجیگری: اندازه اثر میانجیگری مربع R
خروجی میانجی: آزمون تئوری عادی برای اثر غیرمستقیم
خروجی میانجیگری: Kappa Squared و چرا سرکوب شده است؟
محاسبه دستی پریچر و کاپا کلی
ارائه نتایج تحلیل میانجیگری به سبک APA
ادبیات مرتبط: تحلیل میانجیگری و تعدیل با استفاده از فرآیند
مدلسازی خطی عمومی (GLM) و مدلسازی خطی تعمیم یافته (GLIM):
مجموعه داده ها و منابع: GLM
مقدمه ای بر (مدل های خطی عمومی) GLM
مدل های خطی عمومی (GLM) چیست؟
مدل های خطی تعمیم یافته (GLIM) چیست؟
توزیع های نمایی چیست؟
مثال ها و کاربردهای مدل های خطی تعمیم یافته (GLIM)
مدل های خطی عمومی (GLM) در مقابل مدل های خطی تعمیم یافته (GLIM)
ANOVA اندازه گیری مکرر یک طرفه:
مجموعه داده ها و منابع: ANOVA اندازه گیری تکراری یک طرفه
طرح اندازه گیری مکرر چیست (مثال 1: مطالعه افسردگی)
طراحی اندازه گیری مکرر چیست (مثال 2: عملکرد تحت مطالعه نویز)
طرح اندازه گیری مکرر چیست (مثال 3: مطالعه گروه کنترل)
آیا باید Repeated Measure ANOVA یا Paired Sample t-test را انجام دهم؟
مفروضات ANOVA اندازه گیری مکرر
توضیح تست های چند متغیره
درک Pillai’s Trace و Wilk’s Lambda
درک هتلینگ ردیابی
درک بزرگترین ریشه روی
کرویت چیست: درک کرویت از طریق یک مثال
درک آزمون کرویت ماچلی
شناخت مجموعه داده
تدوین سؤال و فرضیه تحقیق بر اساس داده ها
درک “نامگذاری عوامل درون موضوعی”
درک گزینه “Measurement Name”.
درک گزینه های “بین عامل موضوع و متغیر کمکی”.
درک خروجی اولیه
مدل: کامل فاکتوریل، ساخت/شرایط سفارشی و اصلی و اثرات متقابل
توضیح مجموع مربعات نوع I، نوع II، نوع III و نوع IV
کنتراست: ساده، چند جمله ای، تکراری، انحراف، تفاوت، هلمرت
تعریف طرح ها: کاوش در همه گزینه ها
مقدمه ای بر آزمون های پس از آزمون: دو خانواده آزمون
چه زمانی از تست های توکی و شفه استفاده کنیم؟
توضیح تصحیح بونفرونی
توضیح تست ال اس دی
Tukey,s HSD، Tukey’s WSD و SNK Test
والر-دانکن، تی دانت، شفه، سیداک، دانکن و آزمون هوچبرگ گابریل
بازی هاول، تست‌های T2 و T3 Tamhane: تست‌های غیر پارامتریک بعد از عمل
همبستگی ها:
مقدمه ای بر همبستگی
همبستگی چیست؟
انواع همبستگی: همبستگی مثبت و منفی
آشنایی با ضریب همبستگی و محدوده آن
از کدام ضریب همبستگی و چه زمانی استفاده کنیم؟
مقدمه ای بر همبستگی پیرسون: منشاء، استفاده و چرا اینقدر محبوب است؟
چرا به آن ضریب همبستگی لحظه محصول می گویند؟
مفروضات همبستگی لحظه محصول پیرسون
محاسبه r: فرمول امتیاز انحراف
محاسبه r: فرمول Z-Score
محاسبه r: فرمول امتیاز خام
محاسبه r: فرمول کوواریانس
محاسبه دستی r با استفاده از روش امتیاز خام
اهمیت ضریب همبستگی
همبستگی های جعلی: همبستگی دلالت بر علیت ندارد
همبستگی پیرسون به عنوان ضریب متغیر (R-squared)
محاسبه r در SPSS: بررسی فرضیات
محاسبه r در SPSS: درک Pearson، Two tailed و Bootstrapping
تفسیر خروجی r
بوت استرپ کردن ضریب همبستگی (r)
خروجی نوشتن r به سبک APA
رفع اشکال بوت استرپ در SPSS 25
مقدمه ای بر همبستگی دو سریالی و نقطه ای
چه زمانی از Biserial و چه زمانی از همبستگی Biserial Point استفاده کنیم؟
محاسبه و تفسیر همبستگی دو سریال در SPSS
گزارش دهی به سبک APA از خروجی همبستگی دو سریال
تمرین: محاسبه همبستگی دوسری نقطه ای بین جنسیت و حقوق
نحوه محاسبه همبستگی دو سریال نقطه در SPSS
نحوه تفسیر همبستگی دو سریال نقطه ای در SPSS
نحوه گزارش خروجی همبستگی دوسری نقطه ای به سبک APA
مقدمه ای بر ضریب همبستگی ترتیب رتبه اسپیرمن (Rho)
زمان استفاده از ضریب همبستگی ترتیب رتبه: چهار مثال
چه کسی Rho را داده است و چگونه آن را نشان می دهد؟
مفروضات ضریب همبستگی مرتبه رتبه اسپیرمن
درک فرمول Rho و روش رتبه بندی
چگونه در هنگام محاسبه Rho با رتبه های گره خورده برخورد کنیم؟
آیا باید ابتدا متغیرهای خود را رتبه بندی کنم سپس Rho را محاسبه کنم؟
محاسبه و تفسیر Rho در SPSS
Rho بر روی داده های رتبه بندی شده است: اثبات
گزارش ضریب همبستگی ترتیب رتبه اسپیرمن به سبک APA
اقدامات انجمن:
مقدمه: تفاوت بین ارتباط و همبستگی چیست؟
درک جفت های همخوان و ناسازگار
درک جفت ها بر اساس محاسبه ستون و سطر
مقدمه ای بر تاو کندال
چه زمانی از تاو کندال به جای اسپیرمن رو استفاده کنیم؟
مفروضات تاو کندال
محدوده و تفسیر تاو کندال
انواع ضرایب تاو کندال: Tau a, Tau b, Tau c & Kendall’s W
Kendall’s Tau a: مفهوم، زمان استفاده و فرمول
Kendall’s Tau b and Tau c: مقدمه و زمان استفاده از آنها
فرمول Tau b کندال
Kendall’s Tau c: فرمول و زمان استفاده
Kendall’s Tau a, Tau b, Tau c, and Kendall’s W: مقایسه استفاده
Kendall’s Tau b در SPSS: Checking Tied Ranks
Kendall’s Tau b: APA Style Reporting
Kendall’s Tau c: Assumption Checking
Kendall’s Tau c: محاسبه و تفسیر در SPSS
Kendall’s Tau c: APA Style Reporting
Kendall’s W: مقدمه و زمان استفاده
Kendall’s W: درک فرمول
Kendall’s W در SPSS (با استفاده از جعبه گفتگوی خودکار غیر پارامتری)
Kendall’s W در SPSS (با استفاده از جعبه گفتگوی میراث غیرپارامتری)
Kendall’s W: گزارش خروجی سبک APA
رفع اشکال در SPSS:
رفع اشکال بوت استرپ در SPSS 25
تکالیف:
تجزیه و تحلیل توصیفی در SPSS
1 سوال
پاسخ به تکلیف 1
تکلیف 1: توضیح صف 1، 2 و 3
تکلیف 1: توضیح سئوال 4، 5، 6، 7 و 8
تکلیف 1: توضیح سئوال 9 و 10
ANCOVA: تجزیه و تحلیل یک طرفه کوواریانس:
مقدمه: ANCOVA چیست و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟
معنی متغیر کمکی چیست؟ یعنی کنترل؟
راه های ANCOVA و الزامات انجام ANCOVA
درک مفروضات و مجموعه داده ها
طراحی مطالعه و مجموعه داده
درک گزینه ها: DV، عوامل ثابت و عوامل تصادفی
درک متغیرهای کمکی و وزن WLS و چرایی غیرفعال شدن دکمه Post-hoc
فرضیات تست
اهمیت کنترل متغیر کمکی
توضیح گزینه ها: مدل مجموع مربع ها و کنتراست
توضیح گزینه ها: قطعه ها
توضیح گزینه ها: میانگین تخمینی حاشیه ای (EM).
توضیح گزینه ها: مقایسه جلوه های اصلی (LSD، Bonferroni، Sidak) و ذخیره
گزینه ها: توصیفی، پارامتر اندازه اثر تخمین می زند آزمون همگنی باقیمانده
توضیح خروجی: قسمت 1
توضیح خروجی: قسمت 2
ارائه نتایج ANCOVA به سبک APA
پایتون برای کاربران SPSS:
چرا دانشمندان علوم اجتماعی باید برنامه نویسی را یاد بگیرند؟
گزینه های برنامه ریزی در SPSS: Python، R و Visual Basic
نصب و اجرای پایتون
دسترسی به پایتون از SPSS
درک گزینه افزونه باندل
سه قانون نوشتن برنامه پایتون
اولین برنامه پایتون شما در SPSS: Hello World
واحد: مفاهیم پایه – درک متغیرها و عملگرها
انواع داده ها در پایتون
دیتا چیست؟
انواع داده ها چیست؟
ساختارهای داده چیست؟
انواع داده در مقابل ساختارهای داده در پایتون
انواع داده های اولیه در پایتون
انواع داده های غیر ابتدایی: لیست، پشته، صف، نقشه
انواع داده های غیر ابتدایی: تاپل، مجموعه، مجموعه منجمد، دیکشنری
گزینه های حسابی در پایتون: استفاده از پایتون به عنوان ماشین حساب
واحد- عملکرد چاپ: راهنمای تأثیرگذار – چاپ یک نام میلیون ها بار در ثانیه
آموزش چاپ پاراگراف در پایتون
چاپ الگوی متن در پایتون
Clearing Screen: چگونه عملکرد Clear Screen را در Pycharm تعریف کنیم
واحد: توابع در پایتون – لیست توابع داخلی
تابع ورودی
توابع حداقل و حداکثر

آموزش کامل SPSS از ساده تا پیشرفته


شراء دورة تعلم آموزش کامل SPSS از ساده تا پیشرفته بالعملات المشفرة ( كريبتو كرنسي ) مثل: البيتكوين ، والإيثيريوم ، واليثر ، وغيرها

بر اساس 0 دیدگاه

0.0 امتیاز نهایی
0
0
0
0
0

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “آموزش کامل SPSS از ساده تا پیشرفته”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.